dask sigortası
18 Aralık
2023

Dask Sigortası

Bu makalemizde, özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilimizde meydana gelen deprem sonrası merak edilen konulardan biri olan DASK Sigortası üzerinde durulacaktır. Makalemiz özetle DASK sigortasının  kapsamını 2023 yılı için DASK fiyatları, DASK hesaplama, DASK hasar ihbarı gibi konuları ele alacaktır.

Dask Nedir?

Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen 7.6 şiddetindeki Gölcük depreminin ardından 27 Aralık 1999 tarihinde DASK yani Doğal Afetler Sigortaları Kurumu kurulmuştur. DASK, sigorta yaptıran kişilere, zorunlu deprem sigortası sağlayan ve bunun yönetiminden sorumlu olan kamu kurumudur.

Zorunlu Deprem Sigortası; deprem sarsıntısının binaya/konuta verdiği zararların yanında, depremden kaynaklanan yangın, yer kayması ve tsunami risklerine karşı da sigortalıya maddi güvence sağlanır. Deprem sigortası ile sigortalının konutunun, kısmi hasarlı ya da oturulamaz duruma gelmesi durumlarında, sigortalının zararı tazmin edilerek hayatın normale dönmesi amaçlanmıştır.

DASK yani zorunlu deprem sigortasının, Türkiye’de tüm gayrimenkul sahipleri tarafından yaptırılması ve her yıl yenilenmesi mecburidir. Zorunlu deprem sigorta  poliçesi, diğer konut sigortaları ile birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptir.

 

Dask Poliçesinin (Deprem Poliçesinin) Kapsamı

1.    Deprem nedeniyle binada/konutta tamamen ya da kısmi olarak meydana gelen hasarlar,

2.    Deprem sonucu meydana gelen yangın, yer kayması, tsunami gibi afetlerin sebep olduğu maddi zararlar,

3.    Binadaki/konuttaki temeller, ana duvarlar, asansörler, koridorlar, bahçe duvarları, çatılar, bacalar, merdivenler vs. gibi yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümlerinde deprem sonucunda yaşanan hasarlar,

Zorunlu deprem sigortası kapsamında teminat altına alınmıştır.

DASK'ta Teminat Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

Zorunlu Deprem Sigortası, konuttaki/binadaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi zararları karşılamaktadır.
Aşağıdaki zararlar deprem sigortası teminatı kapsamı dışındadır.
1.    Enkaz kaldırma masrafları,
2.    Deprem nedeniyle meydana gelen kar kaybı,
3.    Deprem nedeniyle işlerin durmasından kaynaklanan zararlar,
4.    Deprem nedeniyle meydana gelen kira mahrumiyeti,
5.    Deprem sonrasında alternatif ikametgah ve işyeri temini için gereken masraflar,
6.    Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek bütün dolaylı zararlar,
7.    Sigortalı konutta/binada bulunan taşınır mal, eşya ve benzerlerinde meydana gelen zararlar,
8.    Tüm bedeni zararlar ve ölüm tazminatları,
9.    Manevi tazminat talepleri,
10.    Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,
11.    Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar,
Zorunlu deprem sigortasının teminatı kapsamında değildir. Bu zararlar sigorta şirketlerinden talep edilemez. Bu zararlarında teminat altına alınabilmesi için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak konut sigortası yaptırılması gerekmektedir.

DASK'ın Sorumluluğunun Başlaması ve Bitmesi

Zorunlu Deprem Sigortası primi, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşin olarak ödenir. Prim tutarının, Kuruma yansıtılmamak şartıyla kredi kartı ile veya başka finansal kuruluşlarca taksitlendirilmesi mümkündür. DASK’ın sorumluluğunun başlaması için sigorta priminin tamamının veya ilk taksitinin poliçenin teslimini takiben ödenmesi gerekmektedir.
Konut/bina maliklerinin veya intifa hakkı sahiplerinin, sigorta sözleşmelerini her yıl yenilemeleri zorunludur. Zorunlu Deprem Sigorta sözleşmesinin, poliçe bitiş tarihine kadar yenilenmemesi durumunda DASK’ın teminattan sorumluluğu, poliçede düzenlenen bitiş tarihi itibariyle sona erer.

DASK Azami Teminat Limiti 2023

Peki DASK yıkılan evin ne kadarını öder yada dask 2023 ne kadar gibi soruların cevabı ise şu şekildedir. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 25 Kasım 2022 tarihinden itibaren bütün yapı tipleri için 640.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Sigortalı, konutunun deprem nedeniyle zarar görmesi halinde, Sigorta şirketinden 640.000,00 TL limit miktarınca zararının giderilmesini isteyebilir.
Eğer konutun değeri, DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşarsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım yönünden sigorta şirketlerinden ek teminat isteyebilir.

Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler

Sigorta ettiren ya da sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde (deprem sonrasında), aşağıdaki hususları yerine getirmelidir.

1-) Dask’a İhbarda Bulunulması

Sigortalının, riziko gerçekleştikten sonra DASK’a veya Kurum nam ve hesabına sözleşmeyi yapan sigorta şirketine en geç on beş iş günü içinde bildirimde bulunması gerekir. Bildirimde bulunulurken; sigortalının TC kimlik numarası ve poliçe numarası yazılarak
meydana gelen zarar kısaca anlatılır. Bildirim yazısında, depremde zarar gören konutun/binanın tapu bilgisi ve zarar gören taşınmazın açık adresi ve irtibat bilgilerinin yazılması gerekir.
Başvuru sonrası sigortalının, DASK görevlilerinin veya yetkili kıldığı kimselerin, hasara uğrayan konutun/binanın makul amaçlarla ve uygun şekillerde girilmesine ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermesi gerekir.
Sigortalı tarafından, DASK veya sigorta şirketinin istediği “zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına” yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin verilmesi gerekir.
Sigortalının, bina/konut üzerinde Zorunlu Deprem Sigortası dışında, deprem teminatı sağlayan sigorta sözleşmelerinin bulunması halinde bu sigorta sözleşmelerini de DASK’a bildirmesi gerekmektedir.

2-) Deprem Sonrasında Tazminatın Hesabı

Yetkili sigorta şirketleri aracılığıyla ya da sigortalı tarafından yapılan hasar ihbarları, DASK tarafından değerlendirilir ve hasar dosyası açılır. Hasarın tespiti için DASK tarafından hasar tespit görevlileri atanır.
Sigorta tazminatının hesaplanırken, rizikonun meydana geldiği tarih ve yerde, benzer yapı özellikleri göz önünde bulundurularak, tam veya kısmi hasar olmasına bakılmaksızın, binanın piyasa rayiçlerine göre hesaplanan yeniden yapım maliyeti esas alınır. Ancak hiçbir durumda sigorta tazminatı, sigorta bedelinden fazla olamaz.
DASK, hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesini takiben, mümkün olan en kısa süre içerisinde tüm incelemeleri tamamlayarak, hasar ve tazminat miktarını tespit etmek ve sigortalıya bildirimde bulunmak zorundadır.

3-) Hasar Tazminatının Ödenmesi

Sigortalının, hasar ihbarını yapmasının ardından, olay yerine DASK adına görevli bağımsız hasar tespit uzmanları, kamu görevlisi vasfıyla gelerek hasarlı binada inceleme yapar. Bina üzerinde belirlenen zarar, sigorta eksperi tarafından raporlanır. Bu tespitlerin sonucunda belirlenen tazminat ödemeleri doğrudan DASK tarafından, en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödenmek zorundadır.
Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’na göre belirlenen tazminat miktarı, hasarın meydana geldiği yerleşim bölgesindeki banka şubelerine “İsme EFT/Havale” yolu ile gönderilir. Bu banka şubeleri tarafından, poliçe ve hasarlı konutun sahipliği kontrol edilmek suretiyle binanın ilgili hak sahibine tazminat ödemeleri yapılır.
Deprem sonrasında, esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenmek üzere sigortalılara avans ödemesi yapılması mümkündür. Avans ödenip ödenmemesi, avans tutarı ve avans kapsamı DASK’ın önerisi üzerine Hazine Müsteşarlığı tarafından kararlaştırılır.

DASK Poliçesinden Kaynaklı Tazminatta Zamanaşımı

Dask veya zorunlu deprem sigortasından tazminat talep etme süresi iki yıl olup, olay tarihi itibari ile iki yıl içinde tazminat talebinde bulunulması gerekmektedir. İki yılı aşması durumunda tazminat talebi zamanaşımına uğramaktadır.

DASK Teminat Bedelinin Tahsilinde Hukuki Yardım

Zorunlu deprem sigortası kapsamında DASK’a hasar ihbarında bulunulması ve kurumla yazışma yapılması gerektiren süreçler, hukuki bilgi gerektirdiğinden, profesyonel avukat aracılığıyla yapılması durumunda mağdurlar, haklarına çok daha hızlı ve kolay şekilde kavuşacaktır. DASK tarafından görevlendirilecek ekspere, meydana gelen zararların en doğru şekilde anlatılması ve zararların tüm kapsamıyla raporlanması uzmanlık gerektiren bir süreç olup, sigorta hukuku alanında uzman bir avukat ile birlikte yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle Pi Trafik sigorta hukukunda bilgili ve tecrübeli uzman kadrolarıyla hizmet vermeye hazır bulunmaktadır.

Tags

Dosya Sorgula
WhatsApp
+90 501 012 50 00